سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1399، جلددوم ، شماره 22

عنوان مقاله : حجیت سنت صحابه در میان مذاهب اسلامی
نویسندگان : نثار احمد مبارز
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش عوامل تاثیر گذار بر رضایتمندی ورزشکاران باشگاهای بدنسازی شهر کرمانشاه
نویسندگان : آرش سروری میر عزیزی
صفحات : 13-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سیاست جزائی در مواجهه با اطفال بزهکار در فقه مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان
نویسندگان : محمد صابر تاتار
صفحات : 20-36
دانلود اصل مقاله