سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1400، جلدسوم ، شماره 23

عنوان مقاله : واکاوی رشد و بلوغ در مسئولیت کیفری از دیدگاه فقه مقارن و اسناد بین الملل
نویسندگان : شمس الله شریعتی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : هفت بانوی ناآشنای شاهنامه
نویسندگان : مهدی افشار
صفحات : 13-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سیمای جرم در شاهنامۀ فردوسی
نویسندگان : فرحناز قاسمی نیا
صفحات : 25-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه و بررسی اندیشه های تربیتی امام علی(ع) و آرای تربیتی مکتب اگزیستانسیالیسم
نویسندگان : اکبرکریمی کشکولی
صفحات : 39-49
دانلود اصل مقاله