سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1400، جلداول، شماره 24

عنوان مقاله : بررسی تطبیقی حکم آبزیان در فقه و علم ماهی شناسی
نویسندگان : علی طاهری دهنوی، مجتبی رئیسی
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان زن مدارس دوره دوم مقطع ابتدایی شهرستان البرز استان قزوین
نویسندگان : علی حمیدی نیا، کامیاب تجاسب
صفحات : 14-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عدالت کیفری سزادهنده و عدالت کیفری ترمیمی در شاهنامه فردوسی
نویسندگان : فرحناز قاسمی نیا
صفحات : 33-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر قرآن در محتوای گفتگوهای مثنوی مولانا با تکیه بر داستان موسی(ع)
نویسندگان : عاشور حسن زاده عرب، فریدون طهماسبی، فرزانه سرخی، علی محمد گیتی فروز
صفحات : 45-56
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه يادگيري سازماني با کیفیت خدمات داخلی مطالعه موردی: مجموعه یکی از بانکهای شهرستان سنندج
نویسندگان : رضا سیمای
صفحات : 57-75
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش آموزه های دینی در ارتقای کیفیت زندگی
نویسندگان : ولی غیبی
صفحات : 76-87
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مسئولیت کیفری تجاوز از حدود دفاع مشروع در فقه مذاهب اسلامی
نویسندگان : شمس الله شریعتی
صفحات : 88-115
دانلود اصل مقاله