سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1401، جلد اول، شماره28

عنوان مقاله : بررسی میزان استفاده معلمان از روش های تدریس فعال در مدارس ابتدایی شهر تهران
نویسندگان : خانم دکتر سپیده قطنیان، سیده مهری کلانتری
صفحات : 1_7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آمایش آموزش های مهارتی و مشاغل دریا محور در راستای توسعه سواحل مکران
نویسندگان : حبیب اله داودی ،عبدالعزیز آبتین
صفحات : 8-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عوامل و سازوکار های حاکم بر تشدید نابرابری های فضایی در محور غربی استان تهران،مطالعه موردی شهرستان شهریار
نویسندگان : هاشم داداشپور
صفحات : 18-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تجمل گرایی در قرآن کریم؛ آسیب ها و راه کارها
نویسندگان : نسترن هدایت نسب
صفحات : 41-53
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نسبت هرمنوتیک با تفسیر و تاویل قرآنی
نویسندگان : نسترن هدایت نسب
صفحات : 54-69
دانلود اصل مقاله