سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1400، جلد دوم، شماره26

عنوان مقاله : عوامل موثر بر مدرسه هراسی در کودکان ابتدایی
نویسندگان : سحر خداکرمی درویشعلی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي مقايسه اي نيمرخ هاي شخصيتي افراد با ويژگي هاي افسردگي و وسواس جبري بالا در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان بستان آباد
نویسندگان : رقیه سادات بلوکی
صفحات : 13-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سیاست جنایی قضایی سزاگرا و آثار آن
نویسندگان : شفیع خالندی، حبیبه احمدزاده
صفحات : 29-53
دانلود اصل مقاله