سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1401، جلد دوم، شماره27

عنوان مقاله : بررسی هویت پذیری اجتماعی دختران دانش آموز دوره متوسطه سال آخر شهرستان مشکین شهر سال 99
نویسندگان : ناصر حقی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل سطح خوانایی کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی ۱۴۰۱-۱۴۰۰بر اساس شاخص سطح خوانایی مک لافین
نویسندگان : فرهاد بیاد، صادق بادغن، سید برزو جمالیان زاده
صفحات : 9-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش دهیاران در توسعة فرهنگی روستاهای شهرستان تالش
نویسندگان : سهراب فلاح خوش خلق
صفحات : 20-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارتباط بین انگیزش استفاده از آموزش الکترونیکی با میزان شناخت و میزان استفاده از آموزش الکترونیکی
نویسندگان : فاطمه صابونچی ،سهراب فلاح خوش خلق ،میثم مهدی زاده ،صدیقه تاج ابادی پور
صفحات : 36-58
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ضرورت و فایده مندی کثرت گرایی پارادایمی در علوم سیاسی
نویسندگان : حسن آرایش، سید یوسف حسینی راد، سید عباس حسینی راد
صفحات : 59-72
دانلود اصل مقاله