سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1395، جلداول، شماره6

عنوان مقاله : بررسی نقش عناصر اقلیمی و بیماری های قلبی و عروقی (مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد)
نویسندگان : صغری مرادی حیدری
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر نسبت های مالی بر روی عملکرد مالی شرکت های شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : فاطمه مهربانی، شهرزاد امید بختیاری
صفحات : 14-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحریم های بین المللی و نمایان شدن نقاط ضعف اقتصاد ایران
نویسندگان : سید کمیل طیبی، عبدالرسول صادقی
صفحات : 21-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه خود پنداره با عملکرد و رضایت شغلی مدیران مدارس ابتدائی شهر اصفهان
نویسندگان : نرگس سید سجادی، محبوبه سادات فدوی
صفحات : 29-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی شاخص‌های مدیریت اسلامی در مدیریت شهری (مطالعه موردی شهر آمل)
نویسندگان : زهره بلوری، سمانه کیومرث
صفحات : 39-53
دانلود اصل مقاله