سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1395، جلددوم، شماره6

عنوان مقاله : بررسی روش های تدریس سنتی و بروز با رویکردی بر روش همیار معلم
نویسندگان : غلامرضا حاجی زاده، حمید خادم مسجدی
صفحات : 1-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کتابت و کتیبه نگاری در خوشنویسی اسلامی
نویسندگان : جواد مزنگی، سمانه اسماعیل پور
صفحات : 25-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جایگاه امنیت قضایی و حقوق شهروندی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان : الناز کتانچی، الناز خلیلی
صفحات : 33-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جایگاه عقل و تفکر در تعلیم و تربیت اسلامی
نویسندگان : سحر بختیاری
صفحات : 39-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نثر متعهدانۀ فارسی در دوران انقلاب اسلامی
نویسندگان : ابوالقاسم بهزادی گودری
صفحات : 45-55
دانلود اصل مقاله