سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397، جلددوم، شماره 12

عنوان مقاله : رابطه كيفيت زندگي كاري، خوداثربخشي ادراك شده و رفتار شهروندي سازماني با فرسودگي شغلي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان نيشابور
نویسندگان : مسلم چرابین، مهین نوری نوخندان، امیر صادقی سمرجانی
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی جناس در دیوان عبدالواسع جبلی
نویسندگان : اسماعیل اسلامی ، محمدشریف حسین بر
صفحات : 16-29
دانلود اصل مقاله