سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1398، جلد دوم، شماره 16

عنوان مقاله : بازشناسیِ و نقد درون مایه سبکِ زندگیِ غربی
نویسندگان : ندا حکمت نیا
صفحات : 1-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جاودانگی غیر شخصی در متون ادبی
نویسندگان : سید محسن مهرابی
صفحات : 20-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : وحدت یا تعدد معجزه در سیره پیامبرص از دیدگاه شهید مرتضی مطهرّی
نویسندگان : سید مجتبی جلالی ، صادق میر احمدی
صفحات : 36-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ادراک دانشجویان رشته ی علوم تربیتی درباره رابطه مطلوبیت مولفه های برنامه ی درسی بامیزان اثربخشی وانگیزش پژوهی آنان
نویسندگان : سمیرا کرمی روتانی ،نازیلا خطیب زنجانی
صفحات : 49-67
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و تحلیل جامعه شناختی «چراغ ها را من خاموش می کنم» با تأکید بر رویکرد ساختگرایی تکوینی
نویسندگان : ندا یانس، کامران پاشایی فخری، پروانه عادل زاده
صفحات : 68-81
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه عوامل مرتبط با کیفیت ارتباطات میان فردی کادر آموزشی آموزش وپرورش ناحیه 5 تبریز
نویسندگان : خدیجه دوادی
صفحات : 82-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آسیب شناسی احزاب در ایران براساس الگوی فراگردهای تحول حزبی هانتینگتون
نویسندگان : محمد علی حقیقی ، جعفر طاهری
صفحات : 95-106
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر اشغال ژاپن به دست آمریکا بر نظام آموزشی ژاپن: مطالعه دوره زمانی 1946 – 1952
نویسندگان : الهام عابدینی
صفحات : 107-115
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چشم اندازي جديد به ماهيت الكترومغناطيسي هوشياري و ارتباط آن با عامل ايجاد حيات در نظريه ويتاليسم
نویسندگان : انسيه درجاتي
صفحات : 116-129
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسايي و رتبه بندي راه حل هاي خروج از بحران درياچه اروميه با بكارگيري روش دلفي
نویسندگان : علي رضا اعجازي ، پروين فرشچي ، محمود شريعت
صفحات : 130-138
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مؤلفه های مقامات در منشآت فرهادمیرزای قاجار
نویسندگان : محمد امیر عبیدی نیا، رحیم کوشش شبستری، سید محسن مهرابی
صفحات : 139-150
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار بر مدل سلامت اجتماعی (مبتنی بر مدل کییز) (مطالعه ی موردی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی)
نویسندگان : مهناز امیرپور ، بیتاباقری فام
صفحات : 151-160
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و مطالعه رضایتمندی شهروندان از استانداردهای مبلمان شهری( شهر جیرفت)
نویسندگان : اعظم رابری ، مریم یوسفی باصری
صفحات : 161-171
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : فراتحلیل رابطه جامعه‏پذیری سیاسی و ابعاد آن با مشارکت سیاسی
نویسندگان : حسن شجاعی ،حسین کمالوند
صفحات : 172-199
دانلود اصل مقاله