سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399، جلد اول ، شماره 20

عنوان مقاله : تاثیر مسئولیت اجتماعی و نگرش زیست محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز برنامه های ورزشی شهرداری تهران
نویسندگان : اباذر ضیایی، فریبا عسکریان، نجف آقایی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی تاثیر فناوری های نوین آموزشی بر ارتقای سطح انگیزه و علاقمندی دانش آموزان
نویسندگان : سید عصمت رسولی، سمیه رسولی
صفحات : 13-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه بهزیستی روان شناختی و سبک های مقابله ای در بیماران مبتلا به ام اس و افراد عادی
نویسندگان : زیبا کریمی، زهره استوا، آرزو تاری مرادی
صفحات : 22-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مصداق یابی عدالت جنسیتی در نظام جامع آموزه های قرآن کریم
نویسندگان : زاهره میرجعفری، محبوبه قبادپور
صفحات : 37-47
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقابله با تروریسم؛ رویکردها و راهبردها
نویسندگان : دکتر حسین شیخ زاده، محمد مزینی
صفحات : 48-63
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی موانع تحقیق و پژوهش
نویسندگان : یعقوب رنجبری، کریم محصلی
صفحات : 64-81
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش مذهب بر تصمیمات سیاست خارجی رؤسای جمهوری آمریکا
نویسندگان : سید محمد ساداتی نژاد، محمد امین حضرتی
صفحات : 82-99
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تهیه پیکره (فرهنگ) املائی واژه های هم آوا، هم نویسه، خطا در املاء و هم نام ها در زبان فارسی
نویسندگان : شاپوررضا برنجیان
صفحات : 100-120
دانلود اصل مقاله