سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1399، جلد اول ، شماره 21

عنوان مقاله : مروری بر ذهن آگاهی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان : طیبه امراله مجد آبادی کهنه، اختر جمالی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نظریه ی دموکراسی در اندیشه ی اسلامی(رهیافت سلبی)
نویسندگان : مهدی راستی
صفحات : 9-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط بین سبک رهبری تبادلی و حمایت سازمانی با نشاط سازمانی در معلمان ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 16 تهران
نویسندگان : حسین ضرغامی وندخامنه، امیرحسین محمد داودی
صفحات : 21-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس ادبیات فارسی به عنوان یک تکنولوژی آموزشی جدید در آموزش
نویسندگان : مریم سعیدیان
صفحات : 30-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی قانون حاکم در حل اختلافات ناشی از تهعدات قهری و قراردادی در حقوق تجارت بین الملل با تاکیدی بر بهره مندی از نهاد داوری تجاری بین المللی
نویسندگان : بهنام تیرافکن، محمد سهراب زاده
صفحات : 38-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی قواعد حقوقی انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بین المللی کالا بین دو کشور ایران و عراق
نویسندگان : خالد حاجی زاده
صفحات : 49-79
دانلود اصل مقاله