سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1399، جلد اول ، شماره 21

عنوان مقاله : مروری بر ذهن آگاهی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان : طیبه امراله مجد آبادی کهنه، اختر جمالی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نظریه ی دموکراسی در اندیشه ی اسلامی(رهیافت سلبی)
نویسندگان : مهدی راستی
صفحات : 10-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط بین سبک رهبری تبادلی و حمایت سازمانی با نشاط سازمانی در معلمان ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 16 تهران
نویسندگان : حسین ضرغامی وندخامنه، امیرحسین محمد داودی
صفحات : 22-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس ادبیات فارسی به عنوان یک تکنولوژی آموزشی جدید در آموزش
نویسندگان : مریم سعیدیان
صفحات : 32-40
دانلود اصل مقاله