سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1395، جلددوم، شماره4

عنوان مقاله : بررسی تاثیر اشعار شیخ حر عاملی بر گسترش مذهب تشیع ورشد و شکوفایی فرهنگ اسلامی
نویسندگان : پریوش ملکی
صفحات : 1-5
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آموزش مجازی در دانشگاه و مطلوبیت آن از دیدگاه اساتید و دانشجویان
نویسندگان : مرجان السادات خلیفه سلطانی، جهانبخش رحمانی
صفحات : 6-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی الزامات قانونی و موانع تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در شبکه بانکی کشور
نویسندگان : سیده فاطمه معافی، آرش نایب یزدی، علی کاشمری
صفحات : 17-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : راهکارهای ارتقاء تربیت شهروندی (دانش آموزان) در فضای سایبر
نویسندگان : فتح اله کوشکی، علیرضا صادقی
صفحات : 28-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش میانجی حمایت سازمانی در تاثیر هوش سازمانی بر چابکی سازمانی بانک صادرات استان اردبیل
نویسندگان : خیراله سربلند، الهامه امامی زاده خیاوی
صفحات : 43-53
دانلود اصل مقاله