سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1396، جلدسوم، شماره7

عنوان مقاله : آثار رأی غیابی نسبت به محکوم علیه
نویسندگان : محسن ابراهیمی
صفحات : 1-6
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه و تحلیل شروح دفتر چهارم مثنوی مولوی
نویسندگان : زهرا دالوند، مسعود سپهوندی
صفحات : 7-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیرات فرهنگ و ارزش های آن در مدل رفتاری خرید مصرف کنندگان
نویسندگان : داود مژدکانلو
صفحات : 18-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین چالش های فرا روی آمایش سرزمین در نظام مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و راهکارهای مرتفع نمودن آن
نویسندگان : سحر نجارلشگری، مریم گلی توانا
صفحات : 30-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی وضعیت اقتصادی جمهوری آذربایجان و نقش آن در ساختار اقتصادی ایران
نویسندگان : فریبرز احمدی دهکاء، فریبا محبوبی
صفحات : 43-54
دانلود اصل مقاله